سنجش رضایتمندی کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P675-F716-U0-N553722          
[ چاپ فرم ]
دراین مرکز آرمانها ، ماموریتها ، اهداف وارزشها به روشنی مشخص می باشد .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
رویه ها ومقررات بموقع به اطلاع تمام کارکنان می رسد.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
درتنظیم وتدوین اهداف سازمان مشارکت داده می شوم .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
دراین مرکز به هرکس اجازه داده می شود تانظرش رابرای پیشرفت امورمطرح کند .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سرپرستم دربهبود عملکرد من مؤثر است و به مشکلات کاری من رسیدگی می کند .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سرپرست من مستمراً درطول سال مرا ازنقاط قوت وقابل بهبود آگاه می سازد .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سرپرستم درمواقعی که لازم باشد ازمن حمایت می کند .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
سرپرستم درانجام وظایفم به من آزادی عمل می دهد.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
آموزشهای پیش بینی شده جهت کارکنان باتوجه به نیازهای آنان تعیین می شود .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
درموقعیت فعلی امکان ترقی برایم وجود دارد .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
انتصابات در سازمان مطابق با مقررات و صلاحیت افراد صورت می گیرد .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
حقوق دریافتی من درمقایسه با سایر همکارانم مناسب است .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
دراین مرکز مابین کسی که خوب کار می کند با کسی که کم کاری می کند تفاوت قائل می شوند .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
همکارانم تجربیات خود را به من منتقل می کنند .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
این مرکز امکانات رفاهی مناسبی را برایمان فراهم کرده است.
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
ازنحوه ارزشیابی کارکنان وانتخاب کارمند نمونه رضایت دارم .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
از مقررات ارزیابی عملکرد سالیانه رضایت دارم .
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم